Facebook

DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA

DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA
04.11.2019

REGULACJE PRAWNE
Zgodnie z ogólną regulacją stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Mając na względzie ostatnią wymienionych cech stowarzyszenie należy się zastanowić czy stowarzyszenie może otrzymywać wsparcie od podmiotów zewnętrznych a także czy ewentualne dofinansowanie może zostać przekazane na rzecz członków stowarzyszenia.

Mając na uwadze art. 35 ustaw o stowarzyszeniach: stowarzyszenie może otrzymywać dotacje zgodnie z zasadami określonym w odrębnych przepisach. Artykuł ten należy interpretować łącznie z treścią art. 221 ust 1 ustawy o finansach publicznych który brzmi: podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (czyli stowarzyszenia) mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Jednocześnie należy wskazać, iż stowarzyszenie może otrzymać dotację na podstawię umowy zawartej z właściwą jednostką samorządu terytorialnego. Umowa taka zgodnie z ogólnymi zasadami sporządzania umów powinna wskazywać szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja zostanie przekazana, termin wykonania zadania oraz wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie jak również tryb płatności, termin wykorzystania dotacji. Jednakże z treści przytoczonych przepisów nie wynika jednoznacznie możliwość udzielenia dotacji w taki sposób iż kwoty trafiłyby do poszczególnych członków tego stowarzyszenia.

Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych warunkiem udzielenia dotacji na podstawie art. 221 ust 1 ustawy o finansach publicznych jest użycie tych funduszy na cele publiczne, (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 czerwca 20110 roku o sygnaturze z I SA/Op 259/10). Przez realizację celów publicznych należy rozumieć przede wszystkim działania mające zaspokajać potrzeby zbiorowe, a nie jedynie potrzeby jednostkowe, poszczególnych obywateli. Realizację celów publicznych można doprecyzować poprzez wskazanie jak celu nadrzędnego zaspokajanie zbiorowych potrzeb całych społeczności, nie zaś tylko poszczególnych, wyodrębnionych ze względu na jedną cechę szczególną części tej społeczności. Z kolei atrybut publiczny oznacza dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich, społeczny, powszechny, ogólny inaczej: nieprywatny. W art. 221 ustawy finansach publicznych przedmiotowy zakres dotowania nie ogranicza się do realizacji zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego. Dotowanie może jednak dotyczyć zadań wyraźnie oznaczonych w przepisach prawnych, nie zaś zadań określonych w sposób ogólny jak np. wspieranie rolnictwa, hodowli zwierząt.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust 1 ustawy o stowarzyszeniach, podmioty te wykonują swoje zadania w celach niezarobkowych. W związku z tym głównym celem czy tez jednym z celi stowarzyszenia nie może być prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie zysków. Niezarobkowy cel stowarzyszenia odróżnia je od innych zrzeszeń. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, co wprost przewiduje art. 34 prawo o stowarzyszeniach jednak dochód z niej powinien być przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Skoro dochody z powadzonej przez stowarzyszeni działalności gospodarczej nie ulęgają podziałowi między członków, lecz wchodzą w skład majątku tego stowarzyszenia, to w taki sam sposób ulęgają wykorzystaniu dotacje przydzielone przez jednostki samorządu terytorialnego. Niedopuszczalnym było by, więc udzielenie dotacji Stowarzyszeniu w taki sposób, iż środki te ulegałby rozdysponowaniu miedzy jego członków. Prowadzenie działalności gospodarczej jak też uzyskanie dofinansowania od jednostki samorządu terytorialnego pozwala na zebranie środków służących realizacji celów statutowych, które jednocześnie, jak wynika z wcześniej powołanych argumentów muszą realizować cel publiczny a nie zaspokajać potrzeby członków tego stowarzyszenia.

Autorka jest specjalistą do spraw prawa cywilnego

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43