Facebook

KREDYT HIPOTECZNY PO ROZWODZIE

KREDYT HIPOTECZNY PO ROZWODZIE
25.03.2019

SKUTKI ROZWODU DLA KREDYTU HIPOTECZNEGO Jeżeli byli małżonkowie razem zaciągnęli kredyt hipoteczny, to po rozwodzie w ocenie banku nadal są wspołkredytobiorcami. Rozwód, czy podział majątku, bowiem nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań. Rozwód nie ma, więc bezpośredniego wpływu na umowę kredytową, dłużnicy wciąż ponoszą odpowiedzialność solidarną przed bankiem. Oznacza to, że bank (wierzyciel) może żądać spłaty części lub całości od każdego z dłużników albo od obu łącznie, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. zgodnie z art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Wspólne długi małżonków nie podlegają podziałowi. Podziałowi podlegają tylko aktywa majątku wspólnego małżeńskiego. Wynika to z tego, iż wspólność powstała po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej obejmuje wyłącznie aktywa, nie obejmuje natomiast długów obciążających obojga małżonków. Stosownie do art. 366 § 1 KC solidarność dłużników polega na tym, iż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 § 2 KC). Sąd dzieląc majątek wspólny dzieli tylko aktywa, natomiast nie dzieli zobowiązań, kredytów. W szczególności sąd dokonując podziału majątku nie nakazuje jednemu z małżonków spłacenia kredytu zwalniając z tego obowiązku drugiego z małżonków, nawet, gdy mieszkanie w drodze wyroku przypadnie tylko jednemu z byłych małżonków. PRZEJĘCIE DŁUGU PRZEZ JEDNEGO Z BYŁYCH MAŁŻONKÓW W celu zlikwidowania problematycznej solidarności dłużników małżonkowie mogą skorzystać z instytucji tzw. przejęcia długu uregulowanej w art. 519-526 Kodeksu cywilnego w Oznacza to, ze jeden z małżonków może przejąć dług byłego małżonka. Wymagana jest jednak zgoda banku oaz byłego małżonka. Należy mieć także na uwadze, iż w tej sytuacji bank sprawdzi zdolność kredytową małżonka przejmującego dług. Jednakże bank może domagać się dodatkowych zabezpieczeń od osoby przejmującej dług, która nierzadko musi przedstawić dodatkowe poręczenie lub innego współkredytobiorcę. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jeśli bank nie wyrazi zgody na przejęcie długu na skutek niewystarczającej zdolności kredytowej małżonka, który przejął dług, byli małżonkowie mogą zadecydować o sprzedaży nieruchomości i spłaty długu wynikającego z kredytu hipotecznego. NAJEM NIERUCHOMOŚCI Byli małżonkowie w celu spłaty zadłużenia mogą również zdecydować się na najem mieszkania lub domu. Należy jednak podkreślić, iż jeżeli podział majątku nie został dokonany to oboje małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości. Warto w takiej sytuacji mieć na uwadze, iż wówczas dla skuteczności umowy najmu konieczna jest zgoda obojga małżonków, bowiem najem jest czynności przekraczającą zwykły zarząd wspólną nieruchomości. MIESZKANIE A SPŁATA KREDYTU W praktyce nierzadko mają miejsce sytuacje, gdy w wyniku podziału majątku mieszkanie staje się własnością jednego z małżonków, kredyt wciąż obciąża małżonków łącznie, a małżonek będący właścicielem mieszkania przestaje spłacać kolejne raty kredytu. Formalnie były małżonek nie będący właścicielem mieszkania nadal odpowiada solidarnie za zaciągnięty dług, bowiem w dalszym ciągu wiąże go zawarta z bankiem (wierzycielem) umowa kredytowa. Były małżonek nie będący właścicielem mieszkania, od którego bank dochodzi zwrotu zaległych rat kredytu może w takiej sytuacji w odrębnym postępowaniu domagać się zwrotu uiszczonych rat na zasadzie roszczenia regresowego. Roszczenie to wynika z art. 376 § 1 KC stosownie, do którego, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. --- Autorka jest Aplikantem Radcowskim

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43