Facebook

KRYTERIA OCENY OFERT - zamówienia publiczne

KRYTERIA OCENY OFERT - zamówienia publiczne
18.11.2019

Rozpoczynając analizę zagadnienia kryteriów oceny ofert należy wskazać, gdzie wykonawca winien zwrócić się celem uzyskania informacji niezbędnych do stworzenia efektywnej oferty i zaznajomienia się z kryteriami oceny ofert. Mając na uwadze dyspozycje zawartą w art. 36 pzp zgodnie, z którą do minimalnej treści siwz należy określenie kryteriów jakimi będzie się kierował zamawiający przy ocenie ofert wykonawca winien dołożyć należytej staranności przy analizie kluczowego dokumentu jakim jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zamawiający to właśnie na ich podstawie wybiera najkorzystniejszą ofertę tj. taką która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu lub ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.

Zgodnie z dyspozycją art. 91 pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty estetyczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Wyżej wymienione kryteria stanowią katalog otwarty i mogą być kształtowane przez Zamawiającego. W tym miejscu należy podkreślić, iż kryteria mają odnosić się do przedmiotu zamówienia a nie właściwości wykonawcy.

Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium nastąpić może jedynie w przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny lub ma ustalone standardy jakościowe. W obowiązującym reżimie prawa zamówień publicznych ustawodawca kładzie nacisk na stosowanie przez Zamawiającego pozacenowych kryteriów ofert. Nie da się ukryć, iż wymóg ten nastręcza Zamawiającym wiele problemów. Niejednokrotnie wynika to z braku znajomości przedmiotu zamówienia, dlatego jak można zauważyć Zamawiający jako kryterium oceny ofert często stosuje np.: skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, prolongatę terminu płatności faktury, gwarancję dodatkową.

Należy podkreślić, iż stosowane przez Zamawiających pozacenowe kryteria oceny ofert muszą być wymierne ekonomicznie, muszą odzwierciedlać rzeczywistą korzyść dla Zamawiającego. Zamawiający dokonując określenia kryteriów oceny ofert winien rozpocząć od określenia wagi kryteriów pozacenowych ( w oparciu o rachunek ekonomiczny) w efekcie czego wynikiem byłoby określenie wagi kryterium ceny. Waga kryterium ceny nie może stanowić więcej niż 60% z kolei 40% przeznaczone jest dla kryteriów pozacenowych. Tak jak wspomniano wyżej, kryterium ceny o większej wadze będzie mogło zostać zastosowane w przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Jednakowoż Zamawiający jest zobligowany do zamieszczenia w protokole uzasadnienia odstępstwa od zastosowania kryteriów pozacenowych.

Autorka jest Specjalistą ds. Zamówień Publicznych

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43