Facebook

NAJEM OKAZJONALNY

NAJEM OKAZJONALNY
04.03.2019

Najem okazjonalny jest szczególnym rodzajem najmu, którego cechy opisane są w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jak stanowi art. 19a tej ustawy, Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. pod rygorem ad solemnitatem. To samo dotyczy zmian w treści umowy najmu okazjonalnego. Jego szczególna postać wyraża się, oprócz granic czasowych, w dokumentach, które należy załączyć do umowy najmu okazjonalnego lokalu. Aby zatem skutecznie zawrzeć ten typ umowy, najemca w formie aktu notarialnego musi poddać się ewentualnej egzekucji i zobowiązać się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w stosownym żądaniu. Ponadto najemca musi dysponować lokalem alternatywnym, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucyjnego obowiązku opróżnienia lokalu, będącego przedmiotem najmu okazjonalnego. Właściciel lokalu zastępczego albo osoba posiadająca odpowiedni tytuł prawny do niego załącza oświadczenie, wyrażające zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Wynajmujący może zażądać formy tego oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi. W przypadku zaś utraty możliwości zamieszkania w lokalu zastępczym najemca jest m.in. obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym zdarzeniu wskazać inny lokal zastępczy, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, będącego przedmiotem najmu okazjonalnego. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej. Kaucja ta zabezpiecza pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu przez najemcę oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Wysokość kaucji nie może przekraczać wartości odpowiadającej sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu wskazanych należności właściciela. W sposób kompleksowy uregulowano obowiązek zgłoszenia najmu okazjonalnego w kontekście prawa podatkowego. Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza bowiem zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego najmu. Co istotne, najem okazjonalny wykorzystywany jest- zgodnie z postanowieniami ustawy- dla potrzeb mieszkaniowych, a więc w praktyce oznacza to, że można wysnuć konkluzję, iż przeznaczony jest co do zasady dla najemców- osób fizycznych, nie prowadzących w lokalu działalności gospodarczej. --- Autor jest aplikantem radcowskim

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43