Facebook

ODSZKODOWANIE DLA POSZKODOWANEGO W WYPADKU Z OC

ODSZKODOWANIE DLA POSZKODOWANEGO W WYPADKU Z OC
01.07.2019

ISTOTA UMOWY UBEZPIECZENIA OC
Istotą umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 822 § 1 k.c. jest zobowiązanie się zakładu ubezpieczeń do wypłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający bądź ubezpieczony. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. 2003 nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości danego rodzaju stosunków. Natomiast zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 powołanej ustawy z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE POSZKODOWANEMU W WYPADKU
W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w wyniku wypadku poszkodowany może w ramach naprawienia szkody żądać od sprawcy lub jego ubezpieczyciela oprócz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, renty uzupełniającej, także zwrotu wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów.

Poszkodowanemu w wypadku przysługuje świadczenie kompensujące szkodę o charakterze niemajątkowym tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podstawą prawną powyższego stanowi art.445 § 1 k.c. zgodnie, z którym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wysokość zadośćuczynienia zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Należy, bowiem mieć na uwadze, że celem zadośćuczynienia jest złagodzenie doznanej krzywdy i przy ocenie jego wysokości należy przede wszystkim uwzględnić nasilenie cierpień, zarówno fizycznych jak i psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 1999 r II UKN 681/98, a także Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 2007 r. V CSK 245/07. Ponadto zadośćuczynienie powinno mieć ekonomicznie odczuwalną wartość stosowną do poczucia doznanej krzywdy. W szczególności Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 1997 r. II CKN 41/96 stwierdził, że „zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość ta winna być stosowna do poczucia doznanej krzywdy, adekwatna do stopnia odniesionych obrażeń i związanych z nimi trwałych następstwa dla zdrowia i egzystencji poszkodowanego.”

Ponadto poszkodowany może domagać się przyznania renty na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku. Zgodnie z art. 444 § 2 k.c. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Osobie poszkodowanej przysługuje również jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego zgodnie z art. 447 k.c.

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku wypadku poszkodowany może także żądać zwrotu wszelkich kosztów zgodnie z treścią art. 444 § 1 k.c., który mówi, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż katalog przedmiotowych świadczeń przysługujących osobie poszkodowanej wypadkiem jest bardzo szeroki, są to, bowiem wszelkiego rodzaju koszty pozostające w związku z wypadkiem.

Zakres potencjalnych kosztów związanych z wypadkiem można pogrupować opierając się w tym zakresie na bogatym orzecznictwie sądowym oraz praktyce.

Na początku należy wymienić tutaj koszty związane z leczeniem i rehabilitacją poszkodowanego, do których należą przede wszystkim: koszty zakupu leków, opatrunków, koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego np., wózków inwalidzkich, kul, stabilizatorów, koszty wizyt w placówkach medycznych, konsultacji u specjalistów, koszty różnorodnych zabiegów rehabilitacyjnych, koszty związane z lepszym odżywaniem poszkodowanego w okresie leczenia i rehabilitacji.

Do kolejnej grupy kosztów należą niewątpliwie koszty przygotowania do innego zawodu. Koszty te wiążą się z opłatą czesnego, a także z innymi kosztami związanymi z podjęciem nauki mającej na celu zdobycie nowego wykształcenia, szkoleniami, zakupu nowych podręczników niezbędnych do zdobycia umiejętności pozwalających na wykonywanie nowego zawodu.

Grupując koszty związane z wypadkiem nie należy zapominać również o możliwości dochodzenia zwrotu kosztów opieki i pomocy nad poszkodowanym. Kosztami tymi są koszty celowej i uzasadnionej opieki nad poszkodowanym świadczonej przez osoby trzecie i członków rodziny w czasie trwania leczenia i rehabilitacji, a także koszty wykonywania różnego rodzaju prac, np. sprzątania czy robienia zakupów.

Kolejną grupę kosztów stanowią także koszty transportu poszkodowanego i jego bliskich. Chodzi tutaj w głównej mierze o koszty dojazdu poszkodowanego i jego bliskich na wizyty lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne, koszt przewozu do domu, szpitala.

Kosztami występującymi w praktyce są również koszty adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego. Warto również mieć na uwadze możliwość dochodzenia zwrotu utraconych zarobków, stanowiących różnicę między zarobkami uzyskiwanymi przed wypadkiem, a dochodami osiąganymi w czasie leczenia i rehabilitacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w orzecznictwie sądowym dopuszcza się możliwość zwrotu utraconych korzyści, w sytuacji, gdy poszkodowany nie mógł wykonać usługi, za którą otrzymałby wynagrodzenie.

W tym miejscu warto wspomnieć, że ważne jest udokumentowanie i udowodnienie wszelkich faktycznie poniesionych kosztów oraz wydatków związanych z wypadkiem. Przy dowodzeniu poniesienia w/w kosztów dopuszczalne jest przedłożenie faktur, paragonów, rachunków oraz oświadczeń dokumentujących poniesione koszty.

---
Autorka jest Aplikantem Radcowskim

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43