Facebook

ODWOŁANIE PRACOWNIKA Z URLOPU

ODWOŁANIE PRACOWNIKA Z URLOPU
07.10.2019

Zgodnie z treścią art. 152 Kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jedną z integralnych cech każdego urlopu pracowniczego jest, więc jego nieprzerwany charakter. Jednakże kodeks pracy wprowadził od tej zasady wyjątek. Zgodnie, bowiem z treścią art. 167 powołanej ustawy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, ale tylko wówczas, gdy jego obecności w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Z uprawnienia do odwołania pracownika z urlopu pracodawca może skorzystać tylko jeśli: 1. nastąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, bądź pracodawca nie mógł przewidzieć konieczności obecności pracownika oraz 2. powrót pracownika jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku pracy z uwagi na posiadane przez niego kwalifikacje.

Odwołanie pracownika z urlopu możliwe jest tylko, gdy w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu pracodawca nie wiedział, że wystąpią takie okoliczności, które będą wymagały obecności pracownika w pracy. Pracodawca nie może, zatem odwołać pracownika z urlopu np. z uwagi na konieczność wykonania przez niego zaplanowanych na dany okres obowiązków.

Ponadto decyzja pracodawcy o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego powinna być uzasadniona. O odwołaniu z urlopu pracodawca zawiadamia bezpośrednio pracownika i wskazuje termin, w którym pracownik jest obowiązany stawić się do pracy. Termin ten powinien być tak wyznaczony, aby pracownik mógł go dotrzymać. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić m.in. miejsce pobytu pracownika, istniejące połączenie komunikacyjne i dostępne środki transportu.

Podkreślić należy, że odwołany z urlopu pracownik zobowiązany jest stawić się w pracy. Jeżeli pracownik odmówił wcześniejszego powrotu z urlopu, pracodawca może bowiem nałożyć na pracownika najsurowszą karę porządkową – karę pieniężną (art. 108 § 2 k.p.), ponieważ takie zachowanie pracownika można zakwalifikować, jako opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. W pewnych sytuacjach odmowę przerwania urlopu pracodawca może uznać nawet za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

Ponadto zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Przez koszty te należy rozumieć niepodlegającą zwrotowi zapłatę za niewykorzystany pobyt w hotelu lub innym ośrodku wczasowym, a także koszty podróży, czy opłacone przez pracownika wycieczki, bilety wstępu na imprezy kulturalne, z których pracownik nie skorzystał. Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu zgodnie z doktryną obejmuje także bezpośrednie koszy niewykorzystania urlopu przez jego rodzinę, jeżeli została zmuszona do przerwania odpoczynku.

Na koniec warto dodać, że po powrocie pracownika do pracy pracodawca powinien uzgodnić z nim termin, w którym wykorzystana zostanie pozostała część urlopu wypoczynkowego. Termin ten może przypadać bezpośrednio po okresie, w którym obecność pracownika w zakładzie pracy przestanie być niezbędna, jak również w czasie późniejszym.

Autorka jest Aplikantem Radcowskim

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43