Facebook

PRACOWNICZA ODPRAWA POŚMIERTNA

PRACOWNICZA ODPRAWA POŚMIERTNA
21.10.2019

Normy zawarte w art. 93 Kodeksu pracy wprowadzają pojęcie pośmiertnej odprawy pieniężnej, będącej świadczeniem pieniężnym, należnym rodzinie zmarłego pracownika od pracodawcy. Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy, bądź w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Roszczenie o wypłatę odprawy pośmiertnej uniezależnione jest od ogólnego stażu pracy zmarłego pracownika, a także od przyczyny śmierci. Wysokość odprawy uzależniona jest jednak od stażu pracy u danego pracodawcy. Jeżeli zatem pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, jego rodzinie przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, pobieranego dotychczas przez pracownika. W razie zatrudnienia pracownika co najmniej 10 lat, odprawa wypłacana jest w kwocie trzymiesięcznego wynagrodzenia, zaś w przypadku stażu pracy zmarłego pracownika u danego pracodawcy w wysokości co najmniej 15 lat, należy się odprawa odpowiadająca wartością sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu.

Zakres podmiotowy należnej odprawy pośmiertnej obejmuje małżonka zmarłego pracownika, a także innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy zatem odnieść się do norm zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2016.0.887) i stosować te normy odpowiednio. Jak stanowi bowiem norma art. 93 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy, odprawa przysługuje podmiotom, którym przysługuje wedle tych odrębnych przepisów prawo do uzyskania renty rodzinnej. Do renty rodzinnej uprawnieni są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, do ukończenia przez nie 16 lat, do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia (nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia), albo - bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w ww. okresach. Jeżeli zaś dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Uprawnione do uzyskania renty rodzinnej, a co za tym idzie- odprawy pośmiertnej są przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka). Wymienione podmioty mają prawo do renty, o ile spełniają warunki wymagane dla dzieci własnych, przysposobionych lub dzieci drugiego małżonka, a ponadto zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (chyba że śmierć była następstwem wypadku), oraz w wypadku gdy nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. Jak wyżej wskazano odprawa przysługuje, na mocy przepisów Kodeksu pracy, małżonkowi zmarłego pracownika. Poza tym, świadczenie to należne jest, na podstawie normy odsyłającej, rodzicom zmarłego pracownika, przy czym według przepisów o emeryturach i rentach z FUS, za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające. Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania i jeśli spełniają warunki szczególne, jakie wypełniać musi wdowiec lub wdowa po ubezpieczonym określone w art. 70 ustawy o rentach i emeryturach z FUS.

Wysokość odprawy dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych. Jeżeli jednak po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden uprawiony członek rodziny, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy całości. Jeżeli z kolei zmarły pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i wysokość ubezpieczenia jest nie niższa niż należna odprawa, wówczas odprawy się nie wypłaca. W wypadku, gdy odprawa byłaby większa, aniżeli wartość kwoty ubezpieczenia- wypłaca się różnicę pomiędzy tymi wartościami tytułem odprawy pośmiertnej dla uprawnionych, wyżej wskazanych podmiotów.

Autor jest Aplikantem Radcowskim

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43