Facebook

UPRAWNIENIA KONSUMENTA

UPRAWNIENIA KONSUMENTA
29.07.2019


JAKIE PRAWA POSIADA KONSUMENT
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie). Przez umowę na odległość należy rozumieć umowę zawartą bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się. Bieg terminu do odstąpienia od powyższych umów rozpoczyna się co do zasady od dnia zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (można na stosownym formularzu dołączonym do ustawy). Wskutek dokonania takiej czynności umowę uważa się za niezawartą. Tym samym przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, natomiast konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Natomiast prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących m.in. napoi alkoholowych oraz rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu (rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu będzie każda, która może ulec zepsuciu w terminie niezbędnym na odstąpienie od umowy, zwrot rzeczy i jej ponowne zaoferowanie do sprzedaży). Inaczej wygląda prawo odstąpienia od umowy o usługi finansowe zawartej na odległość. Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub potwierdzenia informacji, niezbędnych do zawarcia umowy (art. 39 ustawy).

W przypadku umów ubezpieczenia termin wynosi 30 dni. Kwestie regulujące dotrzymanie terminów są uregulowane podobnie jak przy umowach na odległość, za wyjątkiem terminu zwrotu tego strony świadczyły- 30 dni. Przez usługi finansowe należy rozumieć usługi świadczone przez instytucje finansowe będące jednocześnie profesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi zarówno na rzecz podmiotów profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych uczestników rynku, w tym konsumentów. Należy jednak pamiętać o wyłączeniu niektórych usług finansowych spod reżimu ustawy np. umowy kredytu konsumenckiego.

Kończąc tą tematykę należy jeszcze wspomnieć, iż do umów zawartych przed 25 grudnia 2015 r. stosujemy przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

---
Autorem jest radca prawny

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43