Facebook

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
27.05.2019

ZMIANA WYMOGÓW FORMALNE WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W obecnym stanie prawnym zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. Mając na względzie powyższe, wskazanie świadczenia oraz sposobu egzekucji stanowią niezbędne warunki formalne bez których złożony wniosek pozostaje bezskuteczny. Niedopełnienie wymogów formalnych we wniosku przez niewskazanie sposobu egzekucji stanowi przeszkodę do jej prowadzenia, tak samo jest w przypadku niedołączenia oryginału tytułu wykonawczego. Braki powyższe stanowią wady formalne. Dopiero gdy wniosek o wszczęcie egzekucji odpowiada warunkom formalnym, następuje wszczęcie egzekucji a komornik jest uprawniony do przeprowadzania odpowiednich czynności. Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. Uprawnionym do złożenia prezentowanego wniosku jest wierzyciel wymieniony w tytule egzekucyjnym, jego pełnomocnik a także prokurator, organ działający na tych samych zasadach co prokurator lub uprawniona organizacja społeczna. UPROSZCZENIE W ZAKRESIE WSKAZANIA SPOSOBU Zgodnie z nowelizacją która wejdzie w życie z dniem 8 września 2016 roku ustawodawca zrezygnował z obowiązku wskazywania we wniosku o wszczęcie egzekucji sposobu egzekucji. Powyższa zmiana podyktowana jest chęcią uproszczenia i przyśpieszenia egzekucji prowadzonej przez komornika. Przed nowelizacją komornik pozostawał związany zgłoszonym przez wierzyciela sposobem egzekucji a tym samym nie mógł zastosować innych możliwości. W praktyce zdarzało się, że komornik który posiadał wiedzę o poszczególnych składnikach majątku dłużnika nie mógł prowadzić przeciwko nim egzekucji z racji dyspozycji wierzyciela która nie wskazywała takiej możliwości. Z kolei wierzyciel który nie dysponował wiedzą o całości majątku dłużnika pomijał niektóre jego składniki uniemożliwiając tym samym komornikowi przeprowadzenie skutecznej egzekucji. W takich okolicznościach dochodziło więc do wymiany korespondencji między organem egzekucyjnym a wierzycielem, w której komornik informował inicjatora postępowania egzekucyjnego o konkretnym majątku dłużnika, pouczając go o konieczności wskazania adekwatnego sposobu egzekucji. W konsekwencji powyższe czynności prowadziły do wydłużenia postępowania. Prezentowana zmiana ma na celu wyeliminowani zachodzącego problemu. Wniosek wierzyciela będzie umożliwiał prowadzenie egzekucji według wszystkich możliwych sposobów. Wyjątek w tym zakresie stanowi jedynie egzekucja z nieruchomości oraz tych składników majątkowych, do których stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości. Powyższe ograniczenie podyktowane jest specyfiką tak prowadzonej egzekucji. Egzekucja z nieruchomości to sposób czasochłonny oraz wiążący się ze znacznymi kosztami, dlatego też jego zastosowanie będzie wymagało wyraźnego wniosku wierzyciela. Wierzyciel będzie również uprawniony do tego, aby we wniosku wybrać jeden lub niektóre sposoby egzekucji, czyli ograniczyć dopuszczalne sposoby egzekucji. Takie ograniczenie wniosku będzie stanowić jedyne wiążące ograniczenie dla komornika. W razie dopuszczalności zastosowania dwóch lub więcej sposobów egzekucji, komornik powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. --- Autorem tekstu jest aplikant radcowski

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43