Facebook

ZGODA RODZICÓW NA WYROBIENIE PROFILU KIEROWCY

ZGODA RODZICÓW NA WYROBIENIE PROFILU KIEROWCY
25.02.2019

Niejednokrotnie zdarza się iż młody kandydat na kierowcę jeszcze przed uzyskaniem prawa jazdy ma w planach założyć tak zwany profil kierowcy. Wówczas pojawia się zagadnienie czy do jego założenia konieczna jest zgoda rodzica lub jego prawnego opiekuna. Przedmiotowe zagadnienie zostanie wyjaśnione w niniejszym artykule. W pierwszej kolejności należy rozważyć brzmienie przepisów regulujących zaistniały problem. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami: osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy, składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty: wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 ustawy; orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane; kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane; kopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada. Mając na uwadze ustęp 2 powołanego rozporządzenia należy wskazać, iż wyżej wymienione dokumenty są także niezbędne do wygenerowania profilu kandydata na kierowcę. Niezwykle istotny jest pkt 4 powołanego przepisu który odsyła w sposób bezpośredni do art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Mając na względzie brzmienie przedstawionych przepisów (art. 11 ust. 2 ) zgodnie z którym osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. Jak już zostało wspomniane prezentowaną regulację stosuje się odpowiednio w przypadku wyrobienia profilu kandydata na kierowcę. Jednocześnie przytoczenia wymaga stanowisko prezentowane w doktrynie zgodnie z którym: przepis (art. 11 ust. 2 ) określa warunki, jakie muszą być spełnione przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy. W odniesieniu do młodzieży zastosowano dodatkowy warunek w postaci konieczności uzyskania pełnoletności jako wieku odpowiedniego do samodzielnego występowania o prawo jazdy. W przypadku młodszych kandydatów ich ubieganie się o prawo jazdy jest możliwe dopiero po wyrażeniu zgody przez rodziców lub opiekuna. Jest charakterystyczne, że zgodę powinni wyrazić rodzice lub opiekun ( Kotowski, Wojciech. Art. 11. W: Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz. LEX, 2013.). Kontynuując należy jednoznacznie wskazać, iż zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów do wyrobienia profilu kierowy i odbioru prawa jazdy konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego w sytuacji jeśli sprawa dotyczy osoby poniżej 18 roku życia. Podsumowując podkreślić należy, iż do wyrobienia profilu kierowcy konieczne jest spełnienie następujących warunków, tj. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Wśród tych załączników konieczne jest zamieszczenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osoby która nie uzyskała jeszcze pełnoletności, tj. osiemnastu lat. --- Autorka artykułu jest aplikant radcowski

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43