Facebook

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY
08.07.2019

PRACODAWCA MOŻE ZWOLNIĆ PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY DO UPŁYWU OKRESU WYPOWIEDZENIA
22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja, na mocy której wprowadzono do kodeksu pracy art. 36(2), który stanowi: W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wprowadzenie tego przepisu do kodeksu miało na celu umożliwienie pracodawcy ochronę jego interesów zagrożonych przez potencjalne niewłaściwe zachowanie zwalnianego za wypowiedzeniem pracownika. Nowela ta w istocie usankcjonowała dotychczasową, dość powszechną praktykę stosowaną przez wielu pracodawców jeszcze przed wprowadzeniem w życie art. 36(2) KP. Co istotne, zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest arbitralną decyzją pracodawcy, której pracownik musi się podporządkować, na co jasno wskazuje treść przepisu. Na gruncie uprzednio obowiązujących przepisów nie było jasności w tej materii, a z wyroków Sądu Najwyższego wynikało, że konieczne jest porozumienie się z pracownikiem co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, które było traktowane jako dodatkowa umowa zawierana między stronami stosunku pracy.

Należy podkreślić, że komentowany przepis dotyczy wypowiedzenia wszystkich rodzajów umów o pracę przewidzianych w art. 25 § 1 kodeksu pracy niezależnie od tego, która strona je złożyła. Może on być stosowany także w razie grupowych zwolnień.

Pracownicy powinni pamiętać, że zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy nie oznacza zwolnienia ich z pozostałych obowiązków składających się na stosunek pracy, jak chociażby obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

WYNAGRODZENIE W OKRESIE ZWOLNIENIA PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU WYKONYWANIA PRACY
Na mocy art. 36(2) KP w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Przepis ten nawiązuje do art. 80 KP, zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Dodanie do kodeksu pracy przepisu o zwalnianiu z obowiązku świadczenia pracy skutkowało zmianą rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy. W nowelizacji przyjęto zasadę, że wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest obliczane w ten sam sposób co wynagrodzenie urlopowe.

---
Autorka jest Aplikantem Radcowskim

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
12 200 24 43