Facebook

Cele działalności Stowarzyszenia

Cele działalności Stowarzyszenia

Pomoc prawna oraz działalność oświatowa

Stowarzyszenie powstało, aby nieść pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jest organizacją pozarządową, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Pomagamy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Wsparcie niesione przez Stowarzyszenie zmierza do zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane.

Cele naszej działalności

Niedopłatna pomoc prawna

Edukacja prawna i pogłębianie świadomości prawnej

Działalność szkoleniowa i oświatowa

12 200 24 43